Osebna vozila

Kontrolni organ-pogoji poslovanja

Pogoj za registracijo vozila v Sloveniji je da so vozila odobrena v skladu z homologacijskimi predpisi in so usklajena z predpisi držav članic EU. Za že registrirana vozila v kateri od držav EU se pri nas izvede postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja. To pomeni da se od vozila zberejo tehnični podatki in se vnesejo v centralni register vozil. Za registracijo potrebujemo potrdilo o skladnosti, ki ga izdajo pooblaščeni kontrolni organi.

Kontrolni organ A1, d.d. je akreditiran kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN ISO/IEC 17020 in sicer za postopek identifikacije in ocene tehničnega stanja vozil ter za posamično odobritev predelanih vozil. Obseg akreditacije je podrobneje razviden iz priloge k akreditacijski listini.

 

Varovanje zaupnosti podatkov-

Kontrolni organ na zahtevo pristojnih organov za izvajanje nadzora, sodišča, policije, homologacijskega organa posreduje tudi dokumentacijo o opravljenem postopku kontrole oziroma omogoči vpogled v dokumentacijo. Vpogled omogoči tudi Slovenski Akreditaciji za namen nadzora nad vzdrževanjem akreditacije. Kontrolni organ v skladu s predpisanimi postopki informacije o naročniku in rezultatih kontrole posreduje v elektronske zbirke podatkov (CRV – centralni register vozil). Vpogled v ta register imajo državni organi ki so na podlagi zakonskih določil pristojni za področje oz. za izvajanje nadzora (Javna agencija RS za varnost prometa, DURS, CURS – kontrola skladnosti vozil). Seznanjenost s tem naročnik potrdi s podpisom vloge. Le ta lahko zahteva, da ga kontrolni organ v takem primeru tudi posebej obvesti o posredovanju dokumentacije pristojnim organom, kar navede v opombah na zahtevku, razen kadar zakon to prepoveduje.

PRITOŽBA

Naročnik se lahko zoper izvedbo postopka identifikacije in ocene tehničnega stanja ali posamične odobritve predelanega/popravljenega vozila pisno pritoži na sedežu kontrolnega organa v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti ali odda pritožbo na lokaciji kontrolnega organa, kjer se je postopek opravljal.

PRIZIV

Naročnik lahko zoper ugotovitve kontrolnega organa o (ne)skladnosti vozila s predpisi, ki so ugotovljene s poročilom o kontroli vozila v postopku posamične odobritve oz. v postopku identifikacije in ocene tehničnega stanja, vloži pisni priziv v roku 15-ih dni od prejema poročila o kontroli oz. potrdila o skladnosti na sedežu kontrolnega organa.

CENIK

Storitve v postopkih ugotavljanja skladnosti vozil se obračunajo po uradnem ceniku, ki je objavljen v prostorih kontrolnega organa.

OMEJITVE

Za nekatere predelave so zahtevana homologacijska preizkušanja. Le ta naš kontrolni organ ne izvaja zato jih mora vložnik opraviti v akreditiranem laboratoriju oziroma je dolžan priskrbeti predpisana dokazila o skladnosti s tehničnimi specifikacijami oz. homologacijskimi direktivami ali pravilniki.

IZDAJA CERTIFIKATA/POROČILA O KONTROLI

Kontrolni organ za vsak opravljeni postopek kontrole izda certifikat/poročilo o kontroli, v katerem opiše ugotovitve kontrole. Če izda potrdilo o skladnosti vozila le tega ne posreduje naročniku.

Kategorija M1- osebna vozila

Vozila za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg sedeža voznika

J – KATEGORIJA IN VRSTA VOZILA

X – OBLIKA NADGRADNJA

X.1 – DODATNI OPIS NADGRADNJE

M1 – osebni avtomobil

 

 

 

M1G – osebni avtomobil

AA – limuzina -
odprt (samo pri terenskih)
AB – vozilo z dvižnimi vrati zadaj -
AC – karavan -
AD – kupe -
AE – kabriolet -
AF – večnamensko vozilo -
AG – osebni pick-up -
SA – bivalno vozilo -
SB – neprebojno vozilo -
SC – reševalno vozilo -
SD – pogrebno vozilo -
SG – vozilo za posebne namene -
šola vožnje
gasilsko
policijsko
športno
vojaško
civilna zaščita
dežurni zdravnik
vojaška policija
za spremstvo
NMP-vodenje in komunikacija
NMP-prevoz osebja
za invalida
NMP-urgentni zdravnik (samo M1G)
SH – vozilo z dostopom za invalidski voziček -

Postopki in lokacije

1. Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozila

– rabljena vozila, pridobljena in predhodno registrirana v drugi državi članici EU in nova vozila z enotno evropsko homologacijo

LOKACIJA:

◾PE Labore:  izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – M1

◾PE Brezovica: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – M1

◾PE Vodovodna: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – M1

◾PE Primskovo: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – M1

 

2. Identifikacija starodobnih vozil in vozil  zdomcev, diplomatov in tujcev

LOKACIJA:

◾PE Labore: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – M1

◾PE Brezovica: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – M1

◾PE Vodovodna: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – M1

◾PE Primskovo: izdaja potrdila o skladnosti za vozila kategorije – M1

 

3. Posamična odobritev predelanega vozila

– vpis spremembe v potrdilo o skladnosti za posamezne predelave na vozilih kot je zatemnitev stekel s folijo, vgradnja vlečne naprave, zamenjava platišč/pnevmatik, vzmeti, LPG- plinska naprava, spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles (žarometov, zadnjih luči) …,

LOKACIJA:

◾PE Labore:  vpis sprememb za vozila kategorije – M1

◾PE Brezovica: vpis sprememb za vozila kategorije – M1

◾PE Vodovodna: vpis sprememb za vozila kategorije – M1

◾PE Primskovo: vpis sprememb za vozila kategorije – M1

 

4. Evidentiranje vgradenj na vozilih

– vlečne naprave, izpušni sistemi, spojlerji

LOKACIJA:

◾PE Labore: vpis sprememb za vozila kategorije – M1

◾PE Brezovica: vpis sprememb za vozila kategorije – M1

◾PE Vodovodna: vpis sprememb za vozila kategorije – M1

◾PE Primskovo: vpis sprememb za vozila kategorije – M1

 

 

Identifikacija in ocena tehničnega stanja vozil

Identifikacija vozila je postopek, s katerim se ugotavlja istovetnost vozila in njegovi osnovni tehnični podatki s pomočjo priloženih dokumentov in podatkovnih zbirk o vozilih.

Ocena tehničnega stanja vozila je postopek vidne preveritve njegove celovitosti in sposobnosti za varno vožnjo v cestnem prometu ali za varno delo pri kmetijskih in gozdarskih delih. Preveri se tudi, da vozilo ni bilo predelano v nasprotju s predpisi in navodili proizvajalca.

Postopek se začne z vlogo. Vozila se lahko registrirajo in začnejo uporabljati po izvedenem postopku identifikacije oziroma ocene tehničnega stanja vozila. Registracija se opravi na podlagi soglasja k registraciji.

Soglasje k registraciji (potrdilo o skladnosti) je dokument, ki ga izda strokovna organizacija, ko ugotovi istovetnost vozila, zbere njegove tehnične podatke ter ugotovi njegovo celovitost in sposobnost za varno vožnjo ali varno delo.

Vlogi  mora biti priloženo:

 • dokazilo o lastništvu (original račun o nakupu vozila, kupoprodajna pogodba ali drug verodostojen dokument, iz katerega so razvidni podatki o lastništvu),
 • ES-certifikat o skladnosti (COC – Certificate of conformity) ali certifikat o posamični odobritvi pri novem vozilu,
 • registracijski dokument, kjer je bilo vozilo prej registrirano oziroma prometno dovoljenje države članice EU pri že registriranem vozilu (razen izjem npr. traktorji iz NL),
 • uvozna carinska listina za uvoženo vozilo,
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila,
 • osebni dokument vložnika,
 • davčno številko

Na osnovi izvedene identifikacije in ocene tehničnga stanja vozila, strokovni delavec izda izjavo o emisijski ustreznosti vozila, na podlagi katere lastnik vozila opravi obveznosti do davčnega organa.

Če vozilo ni skladno s predpisi, kar se ugotovi z oceno tehničnega stanja vozila, se vloga z odločbo zavrne.

Identifikacija vozil zdomcev, diplomatov, tujcev

Če ste zdomec, diplomat ali tujec lahko za svoje vozilo opravite postopek identifikacije, potreben za registracijo vozila v Sloveniji. Postopek lahko opravite v eni izmed naših akreditiranih poslovnih enot za vozila z enotno evropsko homologacijo, ki so bila registrirana v eni od držav članic EU.

Pogoj je da je bilo vozilo predhodno v vaši lasti in uporabi najmanj 6 mesecev in da svoje vozilo registrirate v enem letu od stalne vrnitve oz. pridobitve dovoljenja za začasno ali stalno bivanje. Pregled vozila se opravi na podlagi izpolnjene vloge, ki jo lahko dobite tudi na posamezni poslovni enoti in plačila storitve.

Vlogi  mora biti priloženo:

• Dokazilo o lastništvu (original račun o nakupu vozila, kupoprodajna pogodba, drug verodostojen dokument, iz katerega so razvidni podatki o lastništvu)

• Registracijski dokument, kjer je bilo vozilo prej registrirano oziroma prometno dovoljenje države članice EU pri že registriranem vozilu

• za tujce dovoljenje za začasno ali stalno bivanje v Republiki Sloveniji

• za diplomate dokument o diplomatskem statusu

• za državljane Republike Slovenije, ki se vračajo za stalno z začasnega dela ali bivanja v tujini potrdilo tujega organa oz. diplomatskega predstavništva, da so bili v tujini brez presledka najmanj eno leto in potrdilo o odjavi bivališča v tujini ter potrdilo o prijavi bivališča v Republiki Sloveniji

• Uvozna carinska listina za uvoženo vozilo, ki ni članica EU

• Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

• Osebni dokument vložnika

• Davčno številko

 

Na osnovi izvedene identifikacije, strokovni delavec izda izjavo o emisijski ustreznosti vozila ki jo predložite davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila (DMV).

Davčni organ o poravnavi obveznosti izstavi potrdilo o plačilu (ali oprostitvi plačila) DMV. Za vozilo zdomca, diplomata oz. tujca, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi tehnični pregled ter vozilo registrirate.

Posamična odobritev predelanih vozil

Postopek posamične odobritve predelanega vozila se začne z vlogo in izvede za vozilo, katerega skladnost s predpisi je že bila ugotovljena, če je na njem pozneje narejena predelava, ki ustreza vsaj enemu od naslednjih pogojev:

• se nanaša na podatke, evidentirane v postopku registracije vozila( moč motorja, kategorija in vrsta vozila, znamka, tip, izvedenka, prostornina, mase vozila, oblika nadgradnje)

• vpliva ali bi lahko vplivala na homologirane dele vozila in

• vpliva ali bi lahko vplivala na varnost vozila

 

Pri predelanih vozilih strokovni delavec na vozilu pregleda in preveri:

• spremembe povezane z opravljeno predelavo,

• skladnost opravljene predelave s predpisi (TSV, pravilniki),

• homologacijske oznake na vozilih

• ali je vozilo sposobno za varno vožnjo v cestnem prometu

V naših akreditiranih poslovnih enotah lahko opravite pregled naslednji predelav: vgradnja vlečne naprave, zatemnitev stekel, zamenjava platišč in pnevmatik, zamenjava izpušnega sistema, vgradnja spojlerjev, zamenjava svetlobnih teles(npr. dnevne luči), predelava pogona na utekočinjen naftni plin (UNP), zamenjava vzmeti ipd.

Vlogi mora biti priloženo:

• Obstoječe potrdilo o skladnosti (SA, SB ali SC) oz. izjavo o ustreznosti (A, B, C)

• Prometno dovoljenje

• Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik

• Tehnična dokumentacija:

a) potrdilo o vgradnji – za enostavne predelave (vlečna naprava ipd.) ali

b) tehnično poročilo, ki mora obsegati vsa tista dokazila in poročila, ki so pomembna za izvedeno predelavo in izkazuje dejansko stanje predelave (z risbami, specifikacijami in morebitnimi izračuni, ki dokazujejo skladnost predelave vozila z zahtevami tehničnih specifikacij – TSV in navodili proizvajalca); pri predelavi podvozja mora biti predložen tudi zapisnik o kontroli in nastavitvi geometrije podvozja z izjavo, da geometrija ustreza tovarniškim normativom.

Za vozilo v postopku predelave, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka v potrdilo o skladnosti vpiše predelava. Potrdilo prevzamete v enoti v kateri ste opravljali postopek in po potrebi zamenjate prometno dovoljenje.

Evidentiranje vgradenj na vozilih

Postopek je namenjen evidentiranju vgradenj na vozilu. Med spremembe spada vgradnja sestavnih delov, ki se razlikujejo od nadomestnih delov, a so bili odobreni za vgradnjo v določen tip(varianto ali izvedenko) vozila kot so npr.:

• vlečne naprave,

• izpušni sistemi,

• spojlerji

Te vgradnje se ne štejejo za predelave, če jih izvedejo proizvajalci teh delov ali pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za vzdrževanje in popravilo vozil.

Izvajalec vgradnje mora o opravljeni vgradnji izdati potrdilo. Spremembo na vozilu kot pooblaščena tehnična služba vpišemo v »Potrdilo o skladnosti vozila« in se evidentira v centralnem registru vozil.

Vlogi mora biti priloženo:

 • obstoječe potrdilo o skladnosti (SA, SB ali SC) oz. izjavo o ustreznosti (A, B, C),
 • potrdilo pooblaščenega servisa o vgradnji,
 • potrdilo o homologacijski odobritvi vgrajene naprave (opreme) – certifikat,
 • prometno dovoljenje,
 • osebni dokument vložnika,
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik

Za vozilo v postopku evidentiranja, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka v potrdilo o skladnosti vpiše sprememba. Potrdilo prevzamete v enoti v kateri ste opravljali postopek in po potrebi zamenjate prometno dovoljenje.

 

Starodobnik

Starodobnik je vozilo, ki je bilo izdelano pred 30 ali več leti, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena ne uporablja za vsakodnevne prevoze.

Postopki podelitve statusa starodobnika se izvajajo v naših poslovnih enotah za vozila, ki so uvožena ali za vozila, ki so že bila registrirana v Republiki Sloveniji in v evidencah nimajo vpisanega statusa starodobnika. V postopku ugotavljanja skladnosti vozila se izvede identifikacija vozila, v skladu s prvim odstavkom, 25. Člena Zakona o motornih vozilih, kar pomeni da se ugotovi istovetnost vozila s podatki v priloženih dokumentih in zbere vse potrebne tehnične podatke vozila, za izdajo soglasja k registraciji (potrdila o skladnosti).

Vlogi  mora biti priloženo:

• Dokazilo o lastništvu (original račun o nakupu vozila, kupoprodajna pogodba, drug verodostojen dokument, iz katerega so razvidni podatki o lastništvu)

• Registracijski dokument, oziroma prometno dovoljenje pri registriranem vozilu

• Poročilo za starodobnike o uvrstitvi  vozila v posamezen razred, ki mora vsebovati tudi popoln zapisnik o oceni vozila in fotografije. Poročilo izda nacionalna organizacija starodobnih vozil, članica Mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA. Pri nas sta dve organizaciji in sicer ZVEZA SVS – STARODOBNA VOZILA SLOVENIJE, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica pri Ljubljani in SVAMZ – SLOVENSKA VETERANSKA AVTO-MOTO ZVEZA, Vransko 31 a, 3305 Vransko

• Pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

• Osebni dokument vložnika

Na osnovi izvedene identifikacije, strokovni delavec izda izjavo o emisijski ustreznosti vozila ki jo predložite davčnemu organu pri vložitvi napovedi za odmero davka na motorna vozila (DMV). Le ta v skladu z Zakonom o davku na motorna vozila (ZDMV, Ur.l. RS, št. 72/2006-UPB2, 9/2010) izda potrdilo o oprostitvi plačila DMV, davčni organ pa mora vozilo vnesti tudi v ustrezno elektronsko evidenco. Praviloma izda tudi odločbo.

Za starodobno vozilo, za katerega so izpolnjeni predpisani pogoji, se po zaključku postopka izda potrdilo o skladnosti, ki ga prevzamete v enoti v kateri ste opravljali postopek in kjer lahko opravite tudi tehnični pregled ter vozilo registrirate.

Pomembne povezave