Pogosta Vprašanja

Tehnični pregledi

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB IN REKLAMACIJ REGIA GROUP

1. Reševanje pritožb - Splošno

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

2. Reševanje pritožb posredovanih s strani strank, zavarovancev, zavarovalcev, poslovnih partnerjev ter združenj potrošnikov na področju sklepanja zavarovanj.

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek stranke, ki vlaga pritožbo ali reklamacijo,
 • zavarovalnica in številka zavarovalne police na katero se nanaša pritožba,
 • navedbo, kratek opis dogodka na katerega se nanaša pritožba,
 • dokazila k navedbam,
 • elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

  Celoten pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij je na tej povezavi.
3. Reševanje pritožb in pozivov, ki se nanašajo na storitve Kontrolnega organa.

Pritožbo / priziv nam lahko posredujete ustno ali pisno. Če je posredovana ustno, zaposleni, ki bo sprejel pritožbo / priziv, naredi zapis o ugotovitvi na obrazec »Pomanjkljivosti – neskladnosti PN«. Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka .

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek ter naslov stranke, ki vlaga pritožbo ali priziv,
 • Opis pritožbe / priziva,
 • Dokazila in priloge k pritožbi / prizivu,
 • Elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

V primeru registracije vozila, podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja ali odjave vozila iz prometa v imenu lastnika vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila, ne glede na sorodstveno razmerje z lastnikom vozila, če je lastnik polnoletna oseba.

Izpolnite in natisnite pooblastilo

Datum tehničnega pregleda na prometno dovoljenje se načeloma piše le za prvi tehnični pregled po prvi registraciji. Pri naslednjih teh. pregledih pa stranka dobi »Potrdilo« o opravljenem tehničnem pregledu na katerem piše datum naslednjega tehničnega pregleda.

Zato, ker je vsebina prve pomoči uporabna samo 5 let in jo je potrebno obnoviti vsakih 5 let.

Če imate motorno vozilo kategorije M1 (“vozilo za prevoz oseb z največ 8 sedeži poleg sedeža za voznika), morate opraviti prvi tehnični pregled štiri leta po prvi registraciji, nato do osmega leta starosti na vsaki dve leti, naprej pa vsako leto.

Letos vozilo nima tehničnega pregleda, podaljšanje registracije pa lahko opravite v okviru 30 dni.

Registracija

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB IN REKLAMACIJ REGIA GROUP

1. Reševanje pritožb - Splošno

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

2. Reševanje pritožb posredovanih s strani strank, zavarovancev, zavarovalcev, poslovnih partnerjev ter združenj potrošnikov na področju sklepanja zavarovanj.

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek stranke, ki vlaga pritožbo ali reklamacijo,
 • zavarovalnica in številka zavarovalne police na katero se nanaša pritožba,
 • navedbo, kratek opis dogodka na katerega se nanaša pritožba,
 • dokazila k navedbam,
 • elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

  Celoten pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij je na tej povezavi.
3. Reševanje pritožb in pozivov, ki se nanašajo na storitve Kontrolnega organa.

Pritožbo / priziv nam lahko posredujete ustno ali pisno. Če je posredovana ustno, zaposleni, ki bo sprejel pritožbo / priziv, naredi zapis o ugotovitvi na obrazec »Pomanjkljivosti – neskladnosti PN«. Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka .

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek ter naslov stranke, ki vlaga pritožbo ali priziv,
 • Opis pritožbe / priziva,
 • Dokazila in priloge k pritožbi / prizivu,
 • Elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

V primeru registracije vozila, podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja ali odjave vozila iz prometa v imenu lastnika vozila, morate predložiti pisno pooblastilo lastnika vozila, ne glede na sorodstveno razmerje z lastnikom vozila, če je lastnik polnoletna oseba.

Izpolnite in natisnite pooblastilo

Glede plačevanje letne dajatve se z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji določa, da mora biti le-ta plačana od datuma poteka veljavnosti, ki je navedena na prometnem dovoljenju, dalje, in sicer kljub temu, da je veljavnost prometnih dovoljenj z odlokom podaljšana.

 • Dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • prometno dovoljenje,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno).

Podaljšanje registracije se lahko opravi do 30 dni pred iztekom.

V primeru še veljavne registracije je potrebno pridobiti novo prometno dovoljenje na podlagi izjave lastnika o izgubi oz. kraji prometnega dovoljenja. Kadar je vozilo odjavljeno oz. je veljavnost registracije potekla je potrebna pridobitev potrdila, ki nadomešča prometno dovoljenje.

V primeru kraje ene reg. tablice je priporočljivo prijaviti krajo na Policijski postaji. V primeru kraje obeh reg. tablic pa je obvezno treba priložiti »Zapisnik policije«.

Homologacija

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB IN REKLAMACIJ REGIA GROUP

1. Reševanje pritožb - Splošno

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

2. Reševanje pritožb posredovanih s strani strank, zavarovancev, zavarovalcev, poslovnih partnerjev ter združenj potrošnikov na področju sklepanja zavarovanj.

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek stranke, ki vlaga pritožbo ali reklamacijo,
 • zavarovalnica in številka zavarovalne police na katero se nanaša pritožba,
 • navedbo, kratek opis dogodka na katerega se nanaša pritožba,
 • dokazila k navedbam,
 • elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

  Celoten pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij je na tej povezavi.
3. Reševanje pritožb in pozivov, ki se nanašajo na storitve Kontrolnega organa.

Pritožbo / priziv nam lahko posredujete ustno ali pisno. Če je posredovana ustno, zaposleni, ki bo sprejel pritožbo / priziv, naredi zapis o ugotovitvi na obrazec »Pomanjkljivosti – neskladnosti PN«. Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka .

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek ter naslov stranke, ki vlaga pritožbo ali priziv,
 • Opis pritožbe / priziva,
 • Dokazila in priloge k pritožbi / prizivu,
 • Elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

Potrebna dokumentacija:

 • vloga kopije tujega prometnega dovoljenja (za že registrirano vozilo)
 • ES-certifikat o skladnosti (COC)-za novo vozilo
 • kopije dokazila o lastništvu / računi o nakupu vozila / overjene kupoprodajne pogodbe
 • potrdilo o plačanem DMV oz. oprostitvi plačila
 • pooblastilo lastnika, če vložnik ni lastnik vozila

Potrebni dokumenti:

 • vloga kopije dokazila o lastništvu
 • originalno potrdilo o skladnosti (SA,SB,SC) oz, Izjavo o ustreznosti (A,B,C) ali potrdilo pooblaščenega
 • zastopnika o podatkih (izpis podatkov)
 • ustrezen certifikat, iz katerega mora biti razvidno, da so vzmeti odobrene za določen tip oz. izvedenko vozila
 • poročilo o vgradnji z navedenimi identifikacijskimi podatki vozila, oznakami vgrajenih vzmeti, datumom
 • vgradnje in izjavo, da je vgradnja opravljena v skladu z zahtevami in navodili proizvajalca.
 • originalni izpis kontrole geometrije podvozja vozila (optika)

Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.105/09) v svojem 52. členu določa, da izda dvojnik potrdila o skladnosti proizvajalec (pooblaščeni zastopnik) oziroma strokovna organizacija, ki je izdala osnovno potrdilo o skladnosti.

Dvojnik potrdila o skladnosti se izda na zahtevo lastnika.

Za več informacij se obrnite na enega izmed naših kontaktov, kjer boste točno izvedeli na kateri je bilo izdano osnovno potrdilo in kakšen je postopek za izdajo duplikata.

Slovenska zakonodaja je na področju obdavčitve pridobitev novih osebnih vozil usklajena z določbami direktive ES, ki enotno ureja področje obdavčitve z davkom na dodano vrednost. Tako veljajo za nova motorna vozila posebne določbe, in sicer se nova vozila obdavčijo z DDV v državi, kjer se registrira novo motorno vozilo.

Osebe, ki niso identificirane za namene davka na dodano vrednost, morajo v 15 dneh od dneva pridobitve prijaviti pridobitev novega motornega vozila na obrazcu DDV-NPS-P1, ki služi registracijskemu organu kot potrdilo o plačilu davka na dodano vrednost. Davčni organ (kjer koli v Sloveniji, ne glede na prebivališče osebe) bo tako na podlagi napovedi odmeril DDV, DMV in okoljsko dajatev. Osnovo za odmero DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV in okoljska dajatev). Osnova za izračun okoljske dajatve je masa motornega vozila, kot je navedena v homologacijskih dokumentih, ki se ji odšteje masa voznika, tj. 75 kg. Okoljska dajatev se plača v znesku na kilogram vozila, ki ga določi vlada za vsako koledarsko leto.

Davka na motorna vozila se ne plača od uvoza vozil in prenosa motornih vozil iz druge države članice v Slovenijo zaradi začasne preselitve lastnika, če oseba, ki se seli, nima stalnega prebivališča v Sloveniji. Davek na motorna vozila je treba plačati v vseh drugih primerih, tudi v primeru stalne preselitve osebe v Slovenijo. Zavezanec za izpolnitev obveznosti plačila DMV in okoljske dajatve v prijavi pridobitve vozila iz tujine navede o avtomobilu vse potrebne podatke, ki bi jih vseboval račun, če bi to vozilo kupil od druge osebe, in k prijavi priloži original registracijskega dokumenta oziroma prometnega dovoljenja. Če davčna osnova iz napovedi ne ustreza dejanski prometni vrednosti vozila, bo le-to določil davčni organ v odmernem postopku na podlagi ocene.

V primeru nakupa rabljenega vozila v Sloveniji je za obdavčitev tega prometa pomembna vrsta prometa in kdo so pogodbene stranke pri nakupu oziroma prodaji vozila. Za promet rabljenih vozil na ozemlju Slovenije je značilno, da se izključujeta davek na dodano vrednost in davek na motorna vozila, prav tako za ta promet ne nastane obveznost plačila okoljske dajatve.

V primeru, da je prodajalec vozila oseba, identificirana za namene DDV, ki je vozilo nabavila od drugega zavezanca za DDV, ki je imel pravico do odbitka DDV za to vozilo, vam bo na računu obračunal 20-odstotni DDV.

Če prodajalec obračunava DDV od razlike v ceni (po posebni ureditvi za rabljeno blago – predvsem komisijska prodaja), bo samo obračunal DDV, ne bo pa ga prikazal na računu. V obeh primerih se tako DMV od prodaje vozila ne plača. Za vozilo, ki je bilo registrirano v eni od držav članic EU in pridobljeno v Slovenijo, je treba preveriti, ali so bile plačane vse dajatve ob pridobitvi, in zahtevati potrdilo o plačilu DMV, ki je podlaga za homologacijo in registracijo vozila.

V primeru nakupa rabljenega vozila od fizične osebe DDV ne bo obračunan, zato se od tega prometa plačuje DMV. V roku 15 dni od dneva nakupa je treba pri davčnem organu vložiti napoved, ki bo na podlagi vrednosti vozila odmeril DMV po 5-odstotni stopnji, ki velja za rabljena vozila – tudi za motorna kolesa in kolesa z motorjem, če od njihovega prometa ni bil obračunan DDV.

Vir: DURS

Zavarovanja

POSTOPEK REŠEVANJA PRITOŽB IN REKLAMACIJ REGIA GROUP

1. Reševanje pritožb - Splošno

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

2. Reševanje pritožb posredovanih s strani strank, zavarovancev, zavarovalcev, poslovnih partnerjev ter združenj potrošnikov na področju sklepanja zavarovanj.

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka.

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek stranke, ki vlaga pritožbo ali reklamacijo,
 • zavarovalnica in številka zavarovalne police na katero se nanaša pritožba,
 • navedbo, kratek opis dogodka na katerega se nanaša pritožba,
 • dokazila k navedbam,
 • elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

  Celoten pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij je na tej povezavi.
3. Reševanje pritožb in pozivov, ki se nanašajo na storitve Kontrolnega organa.

Pritožbo / priziv nam lahko posredujete ustno ali pisno. Če je posredovana ustno, zaposleni, ki bo sprejel pritožbo / priziv, naredi zapis o ugotovitvi na obrazec »Pomanjkljivosti – neskladnosti PN«. Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA GROUP d.d., Vodovodna cesta 93, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si v roku 15 dni od nastopa dogodka .

Pritožba mora vsebovati:

 • Ime in priimek ter naslov stranke, ki vlaga pritožbo ali priziv,
 • Opis pritožbe / priziva,
 • Dokazila in priloge k pritožbi / prizivu,
 • Elektronski naslov in kontaktno telefonsko številko.

Zavarovanje pravne zaščite lahko uporabite takrat ko:

 • Potrebujete nasvet odvetnika,
 • Ste se brez svoje krivde poškodovali na javnem kraju,
 • Vam najemodajalec brez dogovora zviša najemnino,
 • V primeru prometne nesreče pride do spora glede krivde,
 • Vas policist neutemeljeno kaznuje in napoti na prekrškovni organ,
 • Imate spor s turistično agencijo,
 • So vas na delovnem mestu premestili in vam znižali plačo,
 • Trgovina kjer ste kupili pohištvo zamuja z dobavo,
 • Ste prišli ob škodnem dogodku v spor z zavarovalnico in
 • V velikem številu podobnih primerov…

Da, v kolikor se zavarovanec odloči, da zamenja zavarovalnico se bonus pridobljen na prejšnji zavarovalnici, lahko prenese.

Da, pri vseh zavarovalnicah je možno plačilo na obroke, preko trajnika pri vaši banki. Maksimalno število obrokov je 10, odvisno od zavarovanja in zavarovalnice. Nekatere zavarovalnice zaračunavajo pri plačilu na obroke obresti.

Da, pri sklepanju zavarovanja upoštevamo vse paketne ugodnosti in akcije posameznih zavarovalnic, kot jih nudijo zavarovalnice in njihovi zavarovalni zastopniki.

Voznik vozila s katerim je bila povzročena škoda, nima pravice do odškodnine iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti in prav to vrzel pokriva AOplus zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb. Tako dobi zavarovanec-voznik vozila, ki je kriv za prometno nesrečo, zavarovalnino.

Za ugotavljanje višine pravno priznane škode se uporabljajo predpisi Slovenije o odgovornosti za škodo, kar je drugače kot pri nezgodnem zavarovanju voznikov, potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili, kjer se za oceno stopnje invalidnosti uporablja tabela invalidnosti.

Nezgodno zavarovanje je zavarovanje oseb v vozilu, ki je navedeno na polici za primer smrti in invalidnosti (vezano je na število sedežev v vozilu).

Obveznost zavarovalnice izplačati zavarovalno vsoto oziroma zavarovalnino nastopi ob nastanku nezgode med vožnjo ali upravljanjem vozila za osebe, ki so nezgodno zavarovane v motornem vozilu, ne glede na njihovo zdravstveno stanje in splošno delovno zmožnost.

Asistenca obsega:

 • Skrb za vozilo, ki obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za: pomoč doma in na cesti,
 • pomoč pri težavah s ključi vozila,
 • reševanje vozila,
 • vleko ali prevoz vozila,
 • dostavo goriva,
 • dostavo nadomestnih delov v tujino,
 • carinjenje on prevoz na odpad ali odstop poškodovanega vozila tuji državi.

Skrb za zavarovance, ki obsega organizacijo storitev zavarovalnice in krije stroške za:

 • prevoz zavarovancev, nadomestno vozilo,
 • namestitev v hotelu,
 • nadomestnega voznika v tujini,
 • pomoč v primeru smrti v tujini,
 • obisk svojcev poškodovanega zavarovanca v tujini,
 • spremstvo mladoletnih zavarovancev,
 • informacije.

I kombinacija krije stroške najema osebnega vozila:

 • ki je poškodovano in je potrebno popravila, ki ga določi zavarovalnica na podlagi tovarniških normativov (8 ur – 1 dan),
 • v primeru uničenja oz. izginotja osebnega vozila (največ do 10 dni).

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške za zavarovane dogodke, ki vas doletijo v kolikor se znajdete v različnih izvensodnih ali sodnih postopkih.

Odbitna franšiza pomeni, da morate del škode, ki jo povzročite, plačati sami. Lahko je določena v odstotkih, lahko pa v zneskih. Če je določena v odstotkih pomeni, da morate odstotek od zavarovalne vsote plačati sami (če imate 1% odbitne franšize, zavarovalna vsota pa je 30.000 EUR sami plačate 300 EUR, preostanek škode plača zavarovalnica). V kolikor je odbitna franšiza določena z zneskom, škode do tega zneska ne dobite poplačane, kar je nad zneskom pa dobite plačano (če je odbitna franšiza 75 EUR potem vse škode pod 75 EUR plačate sami, če je škoda 150 EUR pa 75 EUR plačate sami in 75 EUR zavarovalnica).

Bonus se podeduje z vozilom, za kar pa potrebujete sklep o dedovanju in original zavarovalno polico preminulega lastnika.

REŠEVANJE PRITOŽB IN REKLAMACIJ ZAVAROVANJ

Pritožbo nam lahko posredujete v pisni obliki na naslov: REGIA KRITJE d.o.o., Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj ali na elektronski naslov: info.regiagroup@regia.si.

Pritožba mora vsebovati:

 • Dokazilo o istovetnosti stranke (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje),
 • prometno dovoljenje,
 • zavarovalno polico (staro oz. že obnovljeno).

Pravilnik o notranjem postopku reševanja pritožb in reklamacij REGIA KRITJE d.o.o

REGISTER ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV REGIA KRITJE D.O.O.

Na podlagi 562. člena ZZavar-1 vodi REGIA KRITJE d.o.o., register zavarovalnih zastopnikov.

Vpogled v register zavarovalnih zastopnikov REGIA KRITJE d.o.o., je omogočen na sedežu REGIA KRITJE d.o.o., Ljubljanska cesta 22, 4000 Kranj, s predhodno najavo na telefonsko številko: 04 201 52 19. Dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja posameznih zastopnikov pa je mogoče preveriti tudi na internetni strani AZN: Register zastopnikov in posrednikov (a-zn.si).